Provozní řád

hobbycentra pro rodiče a děti HOBBÝK

Obecné podmínky pro návštěvníky hobbycentra pro rodiče a děti HOBBÝK (dále jen hobbycentrum)

1. Hobbycentrum je otevřeno pro rodiče a děti, mládeži a dospělým bez dětí za účelem rozvíjení osobních zájmů zúčastněných. Časy konání kurzů hobbycentra – viz sekce ROZVRH

2. Pro přihlášení se (omluvy nebo odhlášení se) do kurzů, přednášek a seminářů využívejte email: info@hobbyk.cz, nebo sms na mobilní číslo uvedené v sekci KONTAKT. Aktuální informace o dění v hobbycentru najdete na webových stránkách v sekci AKTUALITY.

3. Boty a svršky odkládejte na místa tomu určená. Objemné tašky vždy umístěte tak, aby nezavazeli v provozu a také aby nedošlo ke zbytečnému úrazu dětí. Nenoste na kroužky hobbycentra cennosti nebo drahé oblečení – v případě ztráty nenese hobbycentrum žádnou odpovědnost. Chovejte se ohleduplně k majetku ostatních – hobbycentrum nenese odpovědnost za zničené boty či svršky, dojde-li při hodinách k poškození majetku, z důvodu neposlušnosti dítěte, náhrada bude uhrazena rodiči.

4. Za dítě (děti) na kroužku je PLNĚ ODPOVĚDNÝ jejich dospělý doprovod. V případě návštěvy kurzu samotným dítětem, je toto lektorovi nebo jiné pověřené osobě předáno na základě dohody lektora a rodiče. V případě vyzvednutí dítěte další osobou je nutné mít plnou moc rodiče nebo pověřené osoby.

5. Hobbycentrum mohou navštěvovat pouze zdravé děti a dospělí, v případě podezření na nakažlivou nemoc má personál právo ukončit účast na kroužku až do úplného vyléčení dítěte či dospělého.

6. Dbejte na včasný příchod do kroužků, seminářů, přednášek a jiných aktivit, v případě více jak 30 min. zpoždění ztrácí návštěvník kroužku, semináře, přednášky či jiné aktivity nárok na kompenzaci. O dalších konkrétních storno poplatcích se informujte u provozovatele hobbycentra.

7. Kurzy organizované třetí stranou: na základě smlouvy mezi provozovatelem hobbycentra a třetí stranou provozující kurz, seminář, přednášku, jinou aktivitu a bez přítomnosti provozovatele, třetí strana bere na sebe plnou odpovědnost za náplň aktivity a prostory, ve kterých aktivita probíhá a za další využívané prostory. Třetí strana se též zavazuje po ukončení aktivity uvést prostory do původního stavu a je odpovědná za případné úmyslné škody na objektu, zařízení a vybavení pronajatých prostor.

8. Z bezpečnostních důvodů nesmí dítě během kroužku konzumovat jídlo a žvýkat žvýkačku, cucat bonbóny.

9. Udržujte toalety čisté. Řádně splachujte, v případě nutnosti použijte toaletní kartáč. Do mísy odhazujte pouze toaletní papír nebo vlhčený ubrousek, nikdy ne ve větším množství najednou.  Dbejte na to, aby podlaha nezůstala mokrá – hrozí tak nebezpečí zranění.

10. Ve všech prostorách určených ke konání kroužků udržujte čistotu a pořádek.

11. Návštěvník našich kurzů a nebo jeho zákonný zástupce, který by vlastním zaviněním způsobil škodu na objektu, zařízení či vybavení prostor, kde kurzy probíhají se zavazuje k úhradě vzniklé škody.

12. V případě dotazů se obracejte přímo na provozovatele hobbycentra nebo na adresu info@hobbyk.cz

Podmínky účasti v kroužcích, kurzech, seminářích, přednáškách a na jiných aktivitách (dále jen aktivity).

1. Aktivity se konají v prostorách MŠ, ZŠ Zeleneč, MŠ Jirny, dílna Hobbýk U Rybníka 13, klubovna fotbalové hřiště Zeleneč

2. Aktivity probíhají dle rozvrhu nebo informací v sekci AKTUALITY.

3. Registrace na aktivity probíhá nejlépe do jednoho týdne do počátku aktivity zasláním podepsané a vyplněné přihlášky na info@hobbyk.cz

4. Děti od věku 3 let navštěvují aktivity bez účasti rodičů/zákonných zástupců/jiného doprovodu. Vzhledem k aklimatizaci dítěte v novém prostředí je možné po domluvě s provozovatelem hobbycentra, aby rodič/zákonný zástupce/doprovod setrval s dítětem v místě konání aktivity, avšak maximálně 2 lekce.

5. V případě neomluvené absence na straně účastníka aktivity nemůže být uplatněn nárok na snížení nebo vrácení poplatku za aktivitu. V případě omluvení absence, a to provozovateli centra, ne LEKTOROVI, nejpozději do 9:00 v den konání aktivity, může být výpadek kompenzován po individuální dohodě s provozovatelem hobby centra. Nahrazeny však mohou být maximálně 2 omluvené absence za celý školní rok, a to pouze v případě, že účastník navštěvuje aktivitu po celý školní rok. Částka za omluvené absence může být také po dohodě odečtena vždy v dalším pololetí při placení kurzovného. Absentovaná nahrazená hodina se již nenahrazuje. V případě předčasného ukončení aktivity ze strany účastníka bude účtováno penále rovnající se měsíčnímu poplatku za aktivitu. Bude-li uhrazeno kurzovné za celé pololetí, provozovatel dle pokynů účastníka nebo zákonného zástupce účastníka, penále odečte a zbylou část, také dle pokynů, vrátí. Při dosažení dvou neomluvených lekcí zaniká Váš nárok na výběr náhrad do konce kurzu.

6. Aktivita, která nebude moci proběhnout vinou provozovatele (učitele, školitele, přednášejícího) bude v plné míře nahrazena, eventuálně bude vrácena alikvotní část poplatku za aktivitu. Nemůže však být uplatňován nárok na aktivitu od stejného učitele, školitele, přednášejícího. Hobby centrum si vyhrazuje právo zastupitelnosti lektorů. Státní svátky a oficiální školní prázdniny nejsou kompenzovatelné a to ani finančně – nejsou do kurzovného započítávány.

7. Dlouhodobější aktivitu je možné začít navštěvovat i v průběhu, pokud to povaha aktivity dovoluje a kapacita není naplněna na maximum. Poplatek za aktivitu bude individuálně upraven po domluvě s provozovatelem hobbycentra.

8. Účastník aktivity nebo jeho zákonný zástupce se zavazuje nahradit případnou škodu, která by vznikla vlastním zaviněním na zařízení a vybavení hobbycentra.

9. Děti mohou být na našich kroužcích/akcích fotografovány a fotografie mohou být zveřejněny na našich stránkách, případně v článcích v časopisech, propagujících výlučně činnost hobbycentra. Rodiče stvrzují svůj souhlas/nesouhlas na Přihlášce.

10. V případě dotazů se obracejte přímo na provozovatele hobbycentra nebo na adresu info@hobbyk.cz

11. V případě převádění dětí na kroužek lektorem, či jinou pověřenou osobou našeho centra, je dítě POVINNO DBÁT POKYNŮ LEKTORA/OSOBY A BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU, O KTERÉ JE POUČÍ RODIČE, NEBUDE-LI DÍTĚ LEKTORA/POVĚŘENOU OSOBU CENTRA POSLOUCHAT, MŮŽE BÝT JEHO PŘEVOD Z NAŠÍ STRANY ODMÍTNUT BEZ NÁHRADY NA UŠLÉ LEKCE!!

12. Po skončení lekce, na kterou je dítě přihlášeno, dle časů uvedených v rozvrhu, přebírá za dítě odpovědnost rodič/zákonný zástupce. Vyzvedávající osoby jsou povinny chodit pro děti včas, lektor není povinen s dítětem po skončení hodiny setrvávat do příchodu vyzvedávající osoby, nebo zjišťovat, zda smí/nesmí odcházet samo, zajišťují si rodiče

13. Děti nejsou na akcích, aktivitách, lekcích pořádaných hobby centrem pojištěny.

14. Rodiče a děti jsou povinny dodržovat i Provozní řád jednotlivých provozoven, kde se kurzy konají!

Pravidla pro platby, slevy a přihlášky do kroužků/kurzů (dále jen aktivity)

1. Dítě/dospělý je přihlášeno na aktivity na pololetí školního roku, není-li určeno jinak v sekci Aktivity

2. Kurzovné se hradí půlročně, a to do data uvedeného v sekci Ceník. Pokud nebude částka do uvedeného data uhrazena, nemůže se dítě/dospělí aktivit dále zúčastňovat.

3. V případě potřeby je možno dohodnout individuální splátky, dle možností rodičů.

4. V případě dotazů se obracejte přímo na provozovatele hobbycentra nebo na adresu info@hobbyk.cz