Zde naleznete přihlášku na kroužky a kurzy hobby centra pro rodiče a děti HOBBÝK. Prosíme, v případě, že si z naší nabídky vyberete, přihlášku vyplňte, podepište a odešlete na info@hobbyk.cz . Děkujeme!

Přihláška HOBBÝK

Provozní řád

GDPR

Pro lepší představu o našich aktivitách, doporučujeme navštívit naše facebookové stránky, kde naleznete více fotografií a informací, jak jsme si v minulém školním roce vedli.

KROUŽKY ZAČÍNAJÍ  OD  14.9., NENÍ-LI UVEDENO JINAK , neprobíhají ve dnech státních svátků, prázdnin, a to 28.9., 28.-30.10.,17.11.,21.12.-1.1., 29.1.

TANEČNÍ KROUŽEK aneb „STYLY, KTERÉ FRČÍ“ školní děti NOVINKA

Lektorka Lucie Kalová tančí téměř celý svůj život tedy skoro od 3 let. Začínala baletem a postupně si prošla různými styly od disco dance přes modernu, jazz a hip-hop. Nestala se profesionální tanečnicí, ale vydala se na dráhu učitelky tance, protože jí moc baví práce s dětmi. Začínala jako instruktorka na dětských táborech a poslední roky se vedení tanečních lekcí věnuje profesionálně.
Je několikanásobnou mistryní v moderním tanci České republiky a účastnila se mistrovstvích Evropy i světa.

Během kurzu budou děti procházet různými tanečními styly tak, aby je to chytlo a bavilo a byly schopné se naučit různé choreografie. Hodiny budou přizpůsobeny všem věkovým a výkonnostním kategoriím, v případě většího zájmu se pokusíme rozdělit. Budeme trénovat ve velké tělocvičně ZŠ, která nám umožní i řádnou pohybovou průpravu, přes balet, až po gymnastiku a děti si tak osvojí základy zdravého pohybu. V druhém pololetí budeme spolupracovat na společném závěrečném vystoupení muzikálového a dramatického kroužku, abychom pro rodiče a kamarády připravili krásné představení.

JAK SE TVOŘÍ MUZIKÁL školní děti NOVINKA

Hudební kroužek pod vedením Radky Fišarové, známé muzikálové, jazzové a šansonové zpěvačky. Od šesti let byla členkou sboru Bambini di Praga, od osmi navštěvovala pěvecké oddělení Lidové školy umění. První sólové zkušenosti získala v rodinné folkové skupině Fišle, a později ve vlastní country skupině Auris. Vystudovala Konzervatoř Jaroslava Ježka obory zpěv a muzikálové herectví. Již od absolutoria profesionálně působila v muzikálech (Evita, Lucrezia Borgia, Dracula, atd.), v oblasti šansonu i dalších hudebních sférách.V současnosti se věnuje hlavně muzikálům, Mamma Mia, Tři mušketýři, Angelika, Kleopatra, Cassanova, sólovým projektům, rodině a studiu Pedagogické fakulty.

Kroužek je zaměřen na zpěv, práci se scénářem a základy jevištní mluvy a pohybu.Děti se budou věnovat správnému dýchání, artikulaci, základním znalostem hudební nauky hravou formou, především orientaci v notách, tak jako při obvyklých hodinách zpěvu. Připravovat se na živé vystoupení, a to nejen zpěvem, ale i choreografií a tvorbou kulis, kostýmů. Rádi bychom v druhém pololetí spojili s prací tanečního a dramatického kroužku a výsledkem v krásné společné vystoupení

ANGLIČTINA pro předškoláky – začínáme od října! NOVINKA

Vede Mgr. Barbora Lísková, absolventka Právnické fakulty University Karlovy a dlouholetá průvodkyně Prahou pro zahraniční turisty, zejména z USA a Velké Británie. Bára absolvovala zkoušky z anglického jazyka v rámci studia na univerzitě a angličtina se pak stala součástí její práce. Během provádění českých škol si oblíbila práci s dětmi, které se chce i nadále věnovat. Je maminkou tří dětí.

Kurz angličtiny pro předškoláky je založen na poslechu a mluvení dětí prostřednictvím her, písniček, pohybových aktivit, sluchových a rytmických her, omalovánek, hádanek a příběhů. Základem kurzu je děti seznámit s cizím jazykem, naposlouchat ho, naučit se jednoduchá slova a výrazy hravou formou tak, aby je dítě používalo zcela intuitivně a rádo. Učit budeme podle oxfordské učebnice Cookie and Friends, používat budeme i pracovní sešity, které objednáme hromadně.

KRAV MAGA pro děti 6-14  let

Vede Tomáš Kopřiva

Vyučujeme dívky i chlapce bez ohledu na talent a jakékoliv fyzické předpoklady, přijímáme do kurzů i děti s poruchami soustředění, neurovývojovými vadami, poruchami koordinace apod. Pomáháme hledat dětem ve spolupráci s rodiči i pedagogy tu nejlepší cestu pro jejich zdravý vývoj a cestu do dospělosti. Využívám pro svoji činnost svoji 35 letou trenérskou praxi v práci s dětmi všech věkových kategorií.

Veškeré naše kurzy a tréninky i systematické rozdělení tříd jsou na vysoce odborné úrovni, ale zároveň zábavné a plně přizpůsobené jednotlivým věkovým kategoriím od 3 do 16 let. Realizujeme kurzy pro děti a mládež ve školách, družinách i školkách. Nabízíme celoroční skupinové kurzy i individuální výuku. Výuka je vedena s individuálním přístupem ke každému dítěti.
S sebou pohodlné oblečení, pití, sálová obuv.

PŘÍPRAVKA NA OSMILETÁ GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ŠKOLY (max. 10 dětí na lekci!)

Hodiny matematiky povede Mgr. Eva Sobotová - vystudovala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor učitelství biologie a matematika, na Pedagogické fakultě UK Speciální pedagogiku pro učitele se specializací psychopedie a somatopedie. Absolventka mnoha akreditovaných kurzů, např. Montessori kurzů zaměřených také na výuku matematiky vedených lektorkou MVDr. Evou Štarkovou z Centra holistického vzdelávania, vzdělávacího programu „Jak učit matematice žáky 10-16 let“ pořádaného JČMF či „Matematika pro život II- základní školy“ pořádaného NIDV.

Budeme opakovat, rozšiřovat a prohlubovat obsah vědomostí, znalostí a dovedností získaných v hodinách matematiky ze současného i přechozích ročníků. Zopakujeme dosud probrané kapitoly učiva základní školy, procvičíme si nejen typové úlohy, ale budeme řešit i úlohy méně typické a i úlohy z přijímacích řízení na střední školy. Budete pracovat s publikací od nakladatelství Didaktis a s pracovní mi listy. Budete se moci zeptat na vše, co vám nebude ze školy, z publikace nebo listů jasné. Spíše než o frontální výuku se bude jednat o skupinou práci a konzultace. Používat budeme učebnice Didaktis, které dětem objednáme hromadně a jsou již započítány do kurzovného.

Hodiny českého jazyka Mgr. Lucie Muzikářová - vystudovala Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, obor Učitelství českého a německého jazyka pro střední školy. V rámci studia absolvovala kurz překladatelství a tlumočnictví, kurz rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti a výběru vhodné metody nácviku čtení, kurzy CERMAT pro hodnotitele maturitních zkoušek. Několik let vedla kurzy k přípravě na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia a střední školy. V současné době vyučuje na gymnáziu.

V kurzu přípravy z českého jazyka se budeme věnovat především nácviku přijímacích testů státních přijímacích zkoušek. Otázkám se budeme věnovat jednotlivě a probereme celistvou problematiku jazyka. Nejasné otázky budou podrobně vysvětleny, navazovat budeme na školní učivo a budeme ho prohlubovat, aby k přijímacím zkouškám byl každý žák kompletně připraven.

Pracovat budeme s učebnicemi a testy Didaktis, které objednáme hromadně a platit se budou až dle aktuální ceny.

Přípravky nekončí přijímacím řízením, budou pokračovat jako kroužky, abychom dětem pomohli připravit se nejen na přijímačky, ale i na střední školu, víceleté gymnázium.

Pro kvalitní přípravu a individuální přístup přijímáme pouze 10 dětí na hodinu!

DRAMATICKÝ KROUŽEK pro děti od 6 let

Vede Mgr. Ivana Mrklasová má dlouholetou praxi s dětmi předškolního i školního věku. Je absolventkou dramatické výchovy v ZUŠ v Praze 1. Na SPgŠ v Praze maturovala ze specializace dramatická výchova a výroba loutky. Vystudovala bakalářské a následně magisterské studium Ped.f.UK obor předškolní pedagogika, se specializací a závěrečnou Bc. zk. na DAMU – dramatická výchova a státní Mgr. zk. se specializací obor výtvarná výchova. Zúčastnila se mnoha seminářů akreditovaných MŠMT. Přes 25 let je herečkou, režisérkou, výtvarnicí a autorkou několika her v loutkářském souboru vHLAVĚDRÁt. Soubor vystupoval na pražských přehlídkách amatérských loutkářů i na loutkářské Chrudimi. Vedla dramatický kroužek pro romské děti ze ZŠ v Praze na Smíchově. Pracovala v ZŠ. V současné době učí v MŠ Zeleneč, kde působí i jako školní poradce pro děti s SVP.

Dramatický kroužek vychází z dětské hry na někoho a na něco a prožitkové pedagogiky. Rozvíjí dětskou fantazii, představivost, komunikaci, sociální cítění, estetický a výtvarný cit, empatii, kooperaci ve skupině, soustředění, volní vlastnosti, umění relaxace, paměť i schopnost improvizace. Umožní dítěti vyzkoušet si a prožít na nečisto, to čím chce být, to co mu v reálném životě nejde a z čeho má strach, hru v roli, hru s předmětem či jednoduchou loutkou. Odžít si zážitky, o kterých v reálném životě jen sní. Součástí náplně kroužku je nácvik správného dýchání, mluvení, zpívání, koordinace v prostoru, koordinace vlastního těla, ovládání pláče i smíchu a základy loutkoherecké práce, jejíž součástí je hra s loutkou, vystupování na jevišti a práce s literárním textem.

S sebou pohodlné oblečení.

PĚVECKÝ KROUŽEK  – lekce proběhnou ve středu, dle individuální dohody

Rodiče budou opět vyzváni, dle zaslaných přihlášek, ke společné schůzce, během září, kde děti rozdělíme.

 „Každé dítě se dá rozezpívat“

Hudební kroužek pod vedením Moniky Blahnové

Děti se budou věnovat správnému dýchání, artikulaci, základním znalostem hudební nauky hravou formou, především orientaci v notách. Připravovat se na živé vystoupení, a to nejen zpěvem, ale i prací s trémou a mikrofonem. Poznají rozmanitost hudebních žánrů, budou se věnovat zkoušení i jazykové rozmanitosti, znělosti v různých cizích jazycích.

V prvním pololetí budou děti rozděleny do malých skupinek 1-3 děti, aby lektorka mohla pracovat s dětmi individuálně a poznala jejich přednosti, mohla intenzivněji pracovat s nedostatky.V druhém pololetí by děti zpívaly společně ve sboru.

Možné jsou i zcela individuální lekce.

Hudební kroužek je skvělým doplněním školního vzdělávání – logopedie, recitace, schopnost vlastní prezentace.

ITALŠTINA pro ZAČÁTEČNÍKY, MÍRNĚ POKROČILÉ, POKROČILÉ a KONVERZACE

Vede Hana Chmátalová. Se studiem italského jazyka začala na Italském kulturním institutu v Praze. Poté, v rámci jejich stipendijního programu, absolvovala dvouleté studium italštiny pro cizince na univerzitě Sapieza v Římě a zakončila ho jazykovou zkouškou nejvyšší úrovně CILS C2 (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera).

Provedeme Vás zákoutími tohoto krásného zpěvného jazyka. Italština je významný románský jazyk a není tak těžké se ho naučit, nebo alespoň ze začátku se to mnohým studentům tak zdá. Zjištění je to příjemné, protože motivuje ke zdolávání překážek, které přicházejí, věnují-li se studenti jazyku více do hloubky. Kromě gramatiky se na našich lekcích italštiny také pilně konverzuje! Vše v pohodové atmosféře s příjemnou lektorkou!

ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA pro děti od 6 let, velká tělocvična ZŠ Zeleneč

Kroužek povede Andrea Podlipskátrenérka Atletika pro děti, trenér a rozhodčí kolečkového bruslení, absolventka mnoha pohybových  kurzů s akreditací MŠMT

nová  obrposila Martina Myrdaczová – má 3.trenérskou třidu a momentálně trénuje mladší a starší žactvo v atletickém oddíle Atletika Stará Boleslav.  Dále má trenérskou kvalifikaci na plavání, lyžování, míčové hry, gymnastiku, pobyt v přírodě, cvičení rodiče s dětmi. Více než 15 let se aktivně věnovala atletice jako závodník, zprvu víceboji a v juniorské a dospělé kategorii dálce a trojskoku. Z těchto disciplín má několik mistrovských titulů. 

Náplní lekcí jsou pohybové a sportovní hry, nácvik základních atletických disciplín, míčových her, gymnastiky. Vše s důrazem na všestranný a harmonický rozvoj pohybových dovedností dětí mladšího školního věku, práci v kolektivu, rychlost a obratnost. Do lekcí bude zařazeno i cvičení na nářadí a na trampolínkách. Zároveň chceme talentovaným dětem představit atletiku jako sport, kterému by se později mohly věnovat na výkonnostní úrovni. Naše přípravka je zapojena do programu ČAS Pohyb dětem. S sebou pohodlné sportovní oblečení, pití a pevnou sportovní obuv vhodnou do vnitřních prostor.

BALETNÍ PŘÍPRAVKA pro děti od 3 let, U Rybníka 13 Zeleneč

Kroužek povede Lucie Kalová tančí téměř celý svůj život tedy skoro od 3 let. Začínala baletem a postupně si prošla různými styly od disco dance přes modernu, jazz a hip-hop. Nestala se profesionální tanečnicí, ale vydala se na dráhu učitelky tance, protože jí moc baví práce s dětmi. Začínala jako instruktorka na dětských táborech a poslední roky se vedení tanečních lekcí věnuje profesionálně.
Je několikanásobnou mistryní v moderním tanci České republiky a účastnila se mistrovstvích Evropy i světa.

Baletní přípravka pro děti od tří let a výše, které se nebojí, mají rády pohyb, dobře cítí hudbu a dovedou udržet pozornost v hodině. Mimo tancování se děti naučí trpělivosti, ohleduplnosti, respektovat práci kolektivu.

POHÁDKOVÉ TVOŘENÍ pro děti od 3let

Možná nám to ještě neumí docela dobře říct, ale co když to umí nakreslit, namalovat, či jinak vytvořit? Budeme pracovat s různými materiály, procvičíme jemnou motoriku a pomůžeme pootevřít dvířka představivosti. Budeme kreslit, malovat, zdokonalovat se ve stříhání a lepení. Fantazii se zde meze nekladou.  Kroužek povede Petra Picková – LŠU Český Brod – výtvarný obor; absolventka kurzu základy Montessori pedagogiky s akreditací MŠMT   a mnoha výtvarných a rukodělných kurzů. DĚTI Z MŠ NA KROUŽEK PŘEVEDEME a OPĚT VRÁTÍME

VÝTVARKA PRO ŠKOLÁKY   

Kroužek povede Petra Picková – LŠU Český Brod – výtvarný obor; absolventka kurzu základy Montessori pedagogiky s akreditací MŠMT   a mnoha výtvarných a rukodělných kurzů.

Věnovat se budeme různým výtvarným technikám a jejich využití. Hlavně malbě, kresbě, děti si vyzkouší linoryt, koláž, ilustraci, vyrobí si loutku, plakát, nakreslí si komiks. Zkusíme šít, vyšívat, ale v plánu máme i tkaní. Samozřejmě se také neopomineme věnovat výrobě dekorací k probíhajícím svátkům.

HRAJEME SI S PÍSNIČKOU – hudebně-pohybová výchova pro děti od 2 let, klubovna fotbalové hřiště Zeleneč

Povede Jana Náhlovská- cvičitelka dětské jógy, absolventka kurzu cvičení pro předškolní děti s akreditací MŠMT

Již věk od 2 let je ideální pro aktivní pohybové zapojení dítěte. Dítě se učí spolupracovat, osamostatňuje se, hledá si kamarády. Hlavní důraz klademe na všestranný psychomotorický rozvoj dítěte, formou hry vycházíme z možností dětské pozornosti, které je přizpůsoben celkový program. Na psychický vývoj dítěte mají vliv v postatě všechny hudební činnosti. V předškolní výchově je to zejména zpěv a pohyb. Pomocí stimulačních, dovednostních a pohybových her interaktivně rozvíjíme osvojování sociálních návyků, které dítěti usnadní vstup do mateřské školy. Jednoduchou zábavnou formou pracujeme s lidovými písněmi, říkadly, básničkami; seznamujeme se s jednoduchými rytmickými nástroji; pomocí her a tanečků podporujeme rozvoj citu, emocí a empatie, a tím přispíváme  k získávání zdravého sebevědomí u dětí; vnímáme rodiče jako partnery, podporujeme jejich kompetence, individuální přístup a posilování vzájemného vztahu rodič-dítě; nabízíme společně strávený čas v hravém prostředí plném impulzů, které děti zaujmou.

HOBBÝKOVO BATOLENÍ pro rodiče a děti od 1 roku, fotbalové hřiště Zeleneč

Povede Jana Náhlovská- cvičitelka dětské jógy, absolventka kurzu cvičení pro předškolní děti s akreditací MŠMT

Lekce se zaměřením na psychomotorický vývoj a sociální stabilitu batolat.V druhé polovině prvního roku života je děťátko připraveno ovládat své tělo a tak dělat viditelné pokroky. Pojďme společně objevovat  a podporovat jeho radost z tělesného pohybu, která v tomto období převažuje nad vším ostatním.  Lekce je strukturována do několika částí. Ukážeme si způsoby, jak může dítě samo cvičit udržování rovnováhy, upevňovat koordinaci ruka-oko, zlepšit a podpořit jemnou motoriku. Zazpíváme si a zahrajeme naše první hry. Nejdříve je třeba nechat děti naslouchat slovům druhých tak, aby jim samy porozuměly. Toto období je totiž také klíčové pro rozvoj řeči. Přijďte za námi poznat své první kamarády, postupně si na sebe budeme zvykat a těšit se na další setkání.

HOBBÝKOVA VŠESTRANNOST pro děti od 3 let – , velká tělocvična Zeleneč

Povede Jana Náhlovská a Petra Picková 

Pohybový kroužek ideální pro živější děti, které potřebují vydat energii. Všestranná pohybová a sportovní průprava naučí děti základům sportovních her (s míčem a dalším nářadím), přispěje k rozvoji pohybových dovedností, jako jsou například stabilita, koordinace pohybů, obratnost (opičí dráha) a také buduje osobnost dítěte – spolupráce s ostatními, dodržování herních pravidel, fungování v kolektivu. Po lekci budou děti klidnější a snad i lehce unavené, což rodiče jistě při ukládání do postýlek ocení.

PÍSKÁME PRO ZDRAVÍ pro předškoláky

Vede Jana Náhlovská, na flétnu hraje prakticky celý život. Začala v 5ti letech a píská si doposud. Podobné kroužky hraní na flétnu vedla v minulosti na různých letních a příměstských táborech a školách v přírodě.

Kroužek Pískáme pro zdraví je určený pro předškolní děti ve věku 5 – 7 let. V Pískání pro zdraví si děti osvojí základy hudební nauky, pochopí rozdíly mezi notami a rytmy a zábavnou formou při pískání na flétničku si uvědomí jak správně dýchat. V prvních lekcích se naučí znát hudební nástroj, jak na něj správně hrát a jak se o flétničku po skončení hraní postarat. V každé lekci se s dětmi protáhneme a zazpíváme si, řekneme a naučíme se nové říkadlo či písničku a krůček po krůčku se budeme snažit skládat jednotlivé tóny napřed v jednouché etudy a posléze i v písničky. Na závěr každé hodiny si budou moci děti vymalovat omalovánku a dostanou malou odměnu. Vaše dítě bude potřebovat zobcovou sopránovou flétnu plastovou, anglické barokní ladění (tato informace je u každého nástroje), aby nám to při hodině hezky ladilo J. Lektorka má 2 vlastní a může je při hodině zapůjčit, ale z hygienických důvodů je lepší nástroj pořídit. Z vlastní zkušenosti doporučuje nástroj značky Hohner, Yamaha nebo Aulos. Ceny jsou od 150 Kč. Je důležité, aby u flétničky bylo i čistící náčiní, což bývá dlouhá tyčka, na kterou se navléká hadřík nebo houbička. Nástroj nabízí i internetové obchody (např. www.music-city.cz nebo www.kytary.cz.).

JÓGA pro děti od 6 let

Kroužek povede Jana Náhlovská -absolventka kurzů cvičení dětské jógy Hanky Luhanové a Oliny Tajovské.

Cvičení jógy pro děti je vhodné pro každého. Jóga vede ke zdravému způsobu života, napomáhá správnému držení těla, zbavuje stresu dospělé i děti. Základem cvičení je hra a tvořivost. Důležitou součástí jsou dechová cvičení a relaxace, která vedou k celkovému uvolnění a psychické rovnováze. Jóga prokazatelně rozvíjí dětskou koncentraci a zvyšuje efektivitu učení.

KERAMICKÝ KROUŽEK pro děti

Povede Jana Trnková-několikaletá praxe v oboru keramiky a výtvarnictví. Vystudovala střední odbornou školu obor propagační výtvarnictví. Úspěšná absolventka vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT v oboru keramik-modelář. Výroba dekorativní a užitkové keramiky technikou z plátu, spirálovým vrstvením válečků, postupným vrstvením keramické hmoty a jn. Zkušenost s vedením skupinových tvoření jak dětského kolektivu, tak dospělých. Orientace v normách, v technických výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování keramiky a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Volba postupu práce, technologických podmínek, nástrojů a pomůcek pro zhotovování modelů keramických výrobků a forem pro keramické výrobky. Zhotovování modelů a rozmnožovacích zařízení na odlévání forem pro keramické výrobky.

Děti se mohou těšit na rozmanité tvoření z hlíny, naučí se základnímu zpracování keramické hmoty a jejímu tvarování, procvičí si hmat a zdokonalí jemnou motoriku.  Starší se pak naučí i složitějším technickým postupům práce s hlínou a také si vyzkouší tvoření na složitější zadání. Výrobky se jednou měsíčně vypálí a pak už jsou majetkem šikovných keramiků. DĚTI Z MŠ NA KROUŽEK PŘEVEDEME, ZPĚT DO ŠKOLKY NEVRACÍME

KERAMICKÝ KROUŽEK pro dospělé a seniory NOVINKA

Povede Jana Trnková-několikaletá praxe v oboru keramiky a výtvarnictví. Vystudovala střední odbornou školu obor propagační výtvarnictví. Úspěšná absolventka vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT v oboru keramik-modelář. Výroba dekorativní a užitkové keramiky technikou z plátu, spirálovým vrstvením válečků, postupným vrstvením keramické hmoty a jn. Zkušenost s vedením skupinových tvoření jak dětského kolektivu, tak dospělých. Orientace v normách, v technických výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování keramiky a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Volba postupu práce, technologických podmínek, nástrojů a pomůcek pro zhotovování modelů keramických výrobků a forem pro keramické výrobky. Zhotovování modelů a rozmnožovacích zařízení na odlévání forem pro keramické výrobky.

VÝTVARNĚ KERAMICKÝ KROUŽEK pro děti od 3.třídy

Povede Jana Trnková a Petra Picková

Děti se mohou těšit na rozmanité tvoření z hlíny kombinované s výtvarnými technikami. Naší představou je, že si začnou samy navrhovat, co chtějí vytvořit z keramické hlíny, čím výrobek doplnit, návrhy podrobně rozpracovat, vyrobit, dozdobit. Ale i nadále se budeme věnovat dalším výtvarným technikám a složitějším technickým postupům práce s hlínou.

VŠESTRANNOST S PRVKY SPORTOVNÍ GYMNASTIKY pro děvčata od 5let -  velká Tělocvična ZŠ Zeleneč

Vede Šárka Spitzerová, trenérka II. třídy sportovní gymnastiky, 20 let praxe cvičitelky sportovní všestrannosti předškolních a školních dětí,  posledních 7 let také trenérka sportovní gymnastiky v TJ Sokol Horní Počernice

Kroužek je zaměřen na základy sportovní gymnastiky (zpevňování těla, kloubní pohyblivost, základní akrobatické dovednosti), na základy sportovních her, rozvíjení atletických dovedností a celkové obratnosti dětí. Nedostatek přirozeného všestranného pohybu v dětském věku vede k nesprávnému držení těla. A právě gymnastika může být vhodnou formou tohoto všestranného pohybu. Gymnastika u nás je určena pro děvčata a rodiče jistě potěší, že je to cvičení nenáročné na výbavu. Dětem postačí cvičky a gymnastický dres nebo kraťasy a tričko. Sportovní gymnastika je ideální sport, který položí základ pro všechny sporty. Je zaměřen na všestrannou pohybovou a sportovní průpravu, která naučí děti základům sportovních a míčových her, správné držení těla a základy sportovní gymnastiky.

TRAMPOLÍNKY S POSILOVÁNÍM pro děti od  cca 10 let, velká tělocvična ZŠ Zeleneč

Kroužek povede Andrea Podlipská - trenérka Atletika pro děti, trenér a rozhodčí kolečkového bruslení, absolventka mnoha pohybových  kurzů s akreditací MŠMT

Bezpečné cvičení na trampolínách za hudebního doprovodu je pro děti velmi zábavná a efektivní forma pohybové aktivity.  Skupinové cvičení na trampolínách zprostředkuje dětem sportovní aktivitu, která rozvine jejich pohybové návyky, obratnost, koordinaci, prostorové myšlení i soutěživost. Nezáleží na věku, hmotnosti ani fyzické zdatnosti! Jumping nemá složitou choreografii – skáče se na místě, vychází z aerobiku a jeho jednoduchých cviků, proto se nemusíte učit žádné složité kombinace cviků, abyste s tímto krásným a energickým sportem mohli začít. Instruktor udává tempo, mění choreografii a kombinuje cviky tak, aby se procvičilo celé tělo, a upozorňuje na správné držení těla.Posilování by mělo být hravou formou. Zaměříme se na komplexní posilování vahou vlastního těla.

Aerobní pohyb v kombinaci s posilováním, ideální náplň hodin pro starší děti. Nechte děti skákat radostí!

GYMNASTICKÁ PŘÍPRAVKA PRO KLUKY, určeno pro školáky, velká tělocvična ZŠ Zeleneč

Kroužek povedou Jaroslav Spitzer a Stanislav Spitzer, trenéři III.třídy, spolutrénují děti v TJ Sokol Horní Počernice pod vedením Ing. Lenky Šotolové – trenérky I. třídy sportovní gymnastiky – při lekcích kondičních a průpravných cvičení na nářadí, pořádaných pro fotbalové žáky z SC Xaverov; a též je děti mohou znát z kroužku sportovní všestrannosti na ZŠ Zeleneč.Dále pak své zkušenosti získávají jako lektoři na sportovním soustředění pořádaným gymnastickým oddílem SK Hradčany. Dalším trenérem je Martin Zikmund –  student FTVS, trenér lehké atletiky a též lektor na sportovním soustředění pořádaným gymnastickým oddílem SK Hradčany.

Gymnastika spolu s Atletikou jsou považovány za základ všech sportů a jsou výborným kompenzačním cvičením pro jednostranně tělo zatěžující sporty, a dlouhému vysedávání u počítače. Cvičení nejen na nářadí je určeno všem školákům, ve věku cca 6-14 let.  Gymnastické posilování je prevencí svalových disbalancí, budeme rozvíjet hbitost, rychlost, sílu, dbát na správné držení těla a dýchání.

STREAM KIDS  

Kroužek animace a filmových triků. Veškeré informace a ceník na www.streamkids.cz

JÓGA PRO DOSPĚLÉ  viz Aktuality

 

Další užitečné informace:

Prosíme, při každé návštěvě nezapomeňte na VHODNOU ČISTOU OBUV  A OBLEČENÍ, PITÍ. (další viz Provozní řád).